1. מודה אני

 1. Modeh Ani

2. Mornnig blessings

3. ברכות התורה

2. ברכות השחר

 3. The Blessings over the Torah

4. טלית תפילין ואהבת ישראל

4. Talit, Tefillin and the Mitzva to love Israel